หมายเหตุทางกฎหมาย


ขอบข่ายความรับผิดชอบ

Produkte aus dem House of Lifestyle & Spa Products

PEMA Distribution GmbH
Lifestyle & Spa Products
Burghalde 7c
CH-5722 Gränichen AG
Switzerland

โทรศัพท์ +41 62 842 61 42
โทรสาร +41 44 274 22 66
อีเมล์ info@lifestyle-spa-products.com
อินเตอร์เน็ท www.lifestyle-spa-products.com

 

หมายเลขการจดทะเบียนพาณิชย์ CHE-474.381.197
VAT Nr  CHE-474.381.197 MWST

กรรมการผู้จัดการ  ปีเตอร์ สเตร์เน็กเกอร์

ขอปฏิเสธในการรับผิดชอบต่อ

ข้อความ, เนื้อหา และลิ้งค์ทั้งหมด ได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และตรวจทานให้ตรงกับยุคสมัยอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา เราพยายามที่จะให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ และครบถ้วนโดยละเอียด กระนั้น ก็ขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ, ยืนยัน หรือรับประกันว่า ข้อมูล ซึ่งนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้จะมีความถูกต้อง, แม่นยำ, ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือตรงกับความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ตาม และไม่มีความจำเป็นที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และไม่มีหน้าที่ผูกพันในการปรับข้อมูลเนื้อหาทั้งหลายต่างๆ ในนี้ ให้มีความทันยุคสมัยตลอดเวลา ทุกลิ้งค์ที่ได้รับจากผู้ป้อนข้อมูลนอกองค์กร ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้อง แม่นยำ แต่เราก็จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือสภาพคล่องในการเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมต่อผ่านไฮเปอร์ลิ้งค์ใดๆ สำหรับเนื้อหา หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันสืบเนื่องจากเนื้อหาของหน้าที่ลิ้งค์ หรือเชื่อมโยงมาจากลิ้งค์ภายนอก ความรับผิดชอบย่อมขึ้นอยู่กับผู้ส่งมอบ หรือจัดหาเว็บไซต์อ้างอิงแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่สำคัญว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือเป็นความเสียหายทางระบบการเงิน หรือความเสียหายอื่นใดก็ตาม ซึ่งอาจเป็นผลจากข้อมูลสูญหาย, ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ หรือจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

การปกป้องข้อมูล

เราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อความปลอดภัยด้านการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ท และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอีเมล์ หรือความเสี่ยงจากการเข้าแทรกแซงของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ไม่อนุญาตเป็นอันขาดให้กลุ่มบุคคลที่สามนำรายละเอียดในการติดต่อเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงโฆษณา ผู้ได้รับใบอนุญาต ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานตามกฎหมายต่อการนำวัตถุดิบข้อมูล หรือการโฆษณาไปใช้ประโยชน์ในทางไม่พึงประสงค์ ถ้าหากเนื้อหาส่วนใดๆ หรือเงื่อนไขเฉพาะองค์กรส่วนใดในข้อความปฏิเสธการรับผิดชอบนี้เป็นโมฆธ หรือถูกทำให้เป็นโมฆะ เนื้อหาข้อกำหนดส่วนอื่น ซึ่งยังคงอยู่ จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสิ้นเชิง